काठमाडौँ विश्वविद्यालयको नाम, कार्यक्रम र विशिष्टताको प्रसार तथा प्रवर्धनका निम्ति कार्ययोजना प्रस्तावको छनौट सम्बन्धी सूचना